DotPayPayments DotPayPayments
PLENDE

Regulamin sprzedaży

 1. Definicje:

  1. Administratorem strony internetowej https://dbm.org.pl jest serwis DbM (Design by Malina), a inspektorem danych osobowych Artur Malinowski;
  2. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonuje Zamówienia;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. [Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.];
  4. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://dbm.org.pl;
  5. Przedmioty sprzedaży – pliki .pdf spakowane do zip i inne oraz przedmioty dostępne z programów partnerskich.
 2. Postanowienia ogólne:

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego: https://dbm.org.pl;
  2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów plików .pdf. spakowanych do zip i innych oraz przedmiotów dostępnych z programów partnerskich;
  3. W celu korzystania z serwisu internetowego: https://dbm.org.pl Klient we własnym zakresie musi uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego bądź innego urządzenia z dostępem do Internetu.
 3. Warunki realizacji zamówienia:

  1. Zamówienie zawierające pliki .pdf spakowane do zip lub inne, lub przedmioty dostępne z programów partnerskich będzie przekazane do realizacji w chwili otrzymania od Klienta potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności;
  2. Po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu płatności serwis internetowy prześle wiadomość na podany w czasie składania zamówienia adres e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania płatności, a także informacje dotyczące sposobu pobrania plików;
  3. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa, serwis internetowy powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji przez przesłanie na adres e-mail odpowiedniej informacji. W takich okolicznościach serwis zwróci także wpłacone środki, jeśli oczywiście płatność została dokonana.
 4. Odstąpienie od umowy:

  1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy, jeśli nie doszło jeszcze do pobrania plików stanowiących przedmiot zamówienia. Wówczas serwis internetowy również zwróci klientowi wpłacone środki pieniężne.
 5. Zasady korzystania z pobranych plików:

  1. Zaleca się zapisanie pobranych plików, ponieważ serwis internetowy nie świadczy usługi przechowywania plików cyfrowych. Dlatego to Klient ponosi ryzyko związane z niezapisaniem plików na odrębnych nośnikach pamięci;
  2. Wszystkie pliki oferowane przez serwis internetowy objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mogą być zatem używane wyłącznie zgodnie z zasadami przewidzianymi w tym regulaminie;
  3. Klient może korzystać z pobranych plików na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  4. Klient nie może zatem rozpowszechniać plików lub ich części, utrwalać w celu rozpowszechniania i komercyjnie wykorzystywać plików w jakikolwiek inny sposób.
 6. Reklamacje:

  1. Klient może zgłosić reklamacje do serwisu internetowego, gdy zakupiony plik lub przedmiot dostępny z programów partnerskich nie będzie zawierał zadeklarowanej treści, lub będzie uszkodzony bądź w ciągu 24 godzin od dokonania płatności możliwość pobierania pliku nie będzie mu udostępniona.
  2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 7. Postanowienia końcowe:

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego, czyli ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. [Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.].

Polityka prywatności

 1. Ochrona danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi, dlatego przykładamy wszelkich starań, aby każdy Klient mógł korzystać z serwisu internetowego bezpiecznie.
 2. Polityka Prywatności wyjaśnia zasady, a także sposób przetwarzania danych Klientów, a także przysługujące im prawa. Zawarte są w niej także obowiązki administratora danych.
 3. Administrator niniejszego serwisu internetowego wykorzystuje nowoczesne środki techniczne, aby zapewnić wysoki poziom związany z przetwarzaniem danych. Co więcej, stosuje też działania, które zabezpieczają przed dostępem osób trzecich.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie Klientom korzystającym z serwisu https://dbm.org.pl prywatności w zakresie odpowiadającym standardom, a także wymaganiom znajdującym się w przepisach prawa.
 2. Klient może także wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach. Dlatego administrator może przesyłać Klientom informacje o nowych produktach dostępnych w sprzedaży.

Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane pozyskiwane od Klientów serwisu https://dbm.org.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa czyli na podstawie udzielonej zgody.
 2. Administrator danych osobowych przykłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę interesów osobom korzystającym z serwisu. Robi zatem wszystko, aby:

  • dane były przetwarzane rzetelnie, bezpiecznie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty,
  • zbierane w prawnie uzasadnionych celach,
  • prawidłowe i w miarę możliwości uaktualniane,
  • przechowywane tylko przez taki okres, który jest niezbędny,
  • przechowywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem z użyciem właściwych środków technicznych i organizacyjnych.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza następujące rodzaje danych: w zależności od formularza tylko adres e-mail lub e-mail oraz nazwa (może to być imię bądź imię i nazwisko).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarza się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które zwane jest dalej rozporządzeniem RODO.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane Klientów tylko po uprzednim uzyskaniu ich zgody.
 3. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie prawa przysługują klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. Klient może w każdej chwili poprosić o informację o zakresie przetwarzania danych.
 2. Klient może także zażądać poprawy danych osobowych.
 3. Klient może także w każdym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny.
 4. Klient może także zażądać usunięcia swoich danych bez podawania przyczyny.
 5. Klient może też poprosić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub bez ograniczenia czasowego w pewnym zakresie.

Przetwarzanie danych osobowych zapisy końcowe

 1. Poza celami, które zostały wskazane w niniejszej Polityce Prywatności dane osobowe klientów nie będą w żaden sposób przekazywane osobom trzecim.
 2. Dane osobowe Klientów korzystających z serwisu https://dbm.org.pl nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 3. Polityka Prywatności serwisu internetowego https://dbm.org.pl jest zgodna z przepisami artykułu 13 ustęp 1 i ustęp 2 rozporządzenia RODO.